برای ورود به سایت و شروع بازی کلیک کنید
با ثبت نام در سایت 100% بونوس و شارژ هدیه دریا�ت کنید

تخته نرد آنلاین

تخته نرد از جمله بازی های �کری، متکی به برنامه ریزی و شمارش است که از آن جهت که با ریختن تاس بازی جلو می رود آن را متکی به شانس نیز می دانند. این بازی تخته نرد آنلاین یکی از قدیمی ترین و مهم ترین بازی مردم خاورمیانه محسوب می شود که قدمت آن به 2000 سال پیش باز می گردد. در این مقاله شما را با این بازی و تاریخچه آن و همچنین �نون و تکنیک های این بازی آشنا می کنیم. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

�هرست محتوا

تاریخچه تخته نرد و تخته نرد آنلاین

قدمت تخته نرد به زمان های دور Ùˆ تمدن های ایران، روم، مصر Ùˆ سومر باز Ù…ÛŒ گردد. در هر کدام از این تمدن ها تخته های زیادی ابداع شدع بود Ú©Ù‡ تخته ای Ú©Ù‡ امروزه به عنوان تخته نرد شناخته Ùˆ بازی Ù…ÛŒ شود همانی است Ú©Ù‡ در روم باستان انجام Ù…ÛŒ شد Ú©Ù‡ با نام Alea  شناخته Ù…ÛŒ شد. این واژه به معنی “هنر قمار با تاس” بود. قدیمی ترین تخته نردی Ú©Ù‡ تا به حال پیدا شده در شهر سوخته سیستان Ùˆ بلوچستان یاÙ�ت شده است. بنابراین این بازی را به ایران نسبت Ù…ÛŒ دهند.در واقع تخته نرد را به اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانی (224 سال قبل از میلاد مسیح) نسبت Ù…ÛŒ دهند. از طریق ساسانیان این بازی به هند Ùˆ سپس از هند به چین رÙ�ت. معادل چینی این بازی shwa-liu نام دارد Ú©Ù‡ به معنی جÙ�ت شیش است Ùˆ تخته نرد در زبان انگلیسی هم Backgammon نام دارد Ú©Ù‡ احتمالات زیادی در رابطه با ریشه این کلمه وجود ندارد اما نزدیک ترین احتمال را Ù…ÛŒ توان به ریشه کلمه gammon نسبت داد Ú©Ù‡ در انگلیسی قدیم به معنی بازی بوده است.

در زمانی Ú©Ù‡ انوشیروان خسرو پادشاه هند بود برای اثبات برتری خود Ùˆ آزمودن خرد Ùˆ دانایی مردم ایران شطرنجی را Ú©Ù‡ مهره های آن از زمرد Ùˆ یاقوت سرخ بود Ú©Ù‡ به همراه هدایایی Ù†Ù�یس به دربار ایران Ù�رستاد Ùˆ شخصی به نام تخت ریتوس Ú©Ù‡ Ù�ردی دانا Ùˆ حکیم بود را مسئول این کار قرار داد. او نامه ای به پادشاه ایران Ù�رستاد Ùˆ در آن نامه چنین نوشت:«از آنجا Ú©Ù‡ شما شاهنشاه ما هستید، دانایان شما نیز باید از دانایان ما برتر باشند. پس یا روش Ùˆ شیوه آنچه را Ú©Ù‡ به نزد شما Ù�رستاده‌ایم (شطرنج) باز گویید Ùˆ یا پس از این ساو Ùˆ باج برای ما بÙ�رستید.» شاه ایران پس از خواندن این نامه تمام دانایان دربار خویش را Ù�راخواند Ùˆ از آن ها خواست تا راه این بازی را بیابند اما هیچ کس نتوانست راه Ùˆ روش بازی را بیابد تا اینکه روز چهلم بزرگمهر Ú©Ù‡ جوان ترین وزیر انوشیروان بود راه بازی را یاÙ�ت Ùˆ چنین Ú¯Ù�ت: «این شطرنج را چون میدان جنگ ساخته‌اند Ú©Ù‡ دو طرÙ� با مهره‌های خود با هم می‌جنگند Ùˆ هر کدام خرد Ùˆ دوراندیشی بیشتری داشته باشد، پیروز می‌شود.» پس از این جریان شاهنشاه 3 مرتبه بر او درود Ù�رستاد Ùˆ دوازده هزار سکه به او پاداش داد. سپس بزرگمهر با تخت ریتوس به بازی پرداخت Ú©Ù‡ در این بازی بزرگمهر 3 بار بر تخت ریتوس پیروز شد. روز بعد بزرگمهر یک بازی دیگر را نشان تخت ریتوس داد Ùˆ Ú¯Ù�ت:« اگر شما این را پاسخ دادید ما باجگزار شما Ù…ÛŒ شویم Ùˆ اگر نتوانستید باید باجگزار ما باشید.» آن ها نیز چهل روز برای Ú©Ø´Ù� راه Ùˆ روش بازی زمان خواستند اما بعد از گذشت چهل روز هیچ یک از دانایان آن سرزمین نتوانستند این بازی را چاره گشایی کنند Ùˆ به این ترتیب شاه هندوستان پذیرÙ�ت Ú©Ù‡ باجگزار ایران باشد. آن بازی “وین اردشیر” یا “نردشیر” یا همین تخته نرد امروزی نام دارد. این داستان ها در کتاب های مختلÙ�ÛŒ از به وجود آمدن این بازی با Ú©Ù…ÛŒ تغییرات در کتاب ها Ùˆ نوشته های مختلÙ�ÛŒ از گذشته های دور آمده است. البته نوشته های پیشینیان هیچ  وقت خالی از اغراق نبوده است. اما Ù…ÛŒ توان به درستی تایید کرد Ú©Ù‡ Ø´Ú©Ù„ØŒ Ù�رم Ùˆ نام این بازی کاملا ایرانی بوده Ùˆ توسط ایرانی ها اختراع شده است.

�لس�ه و معنی و م�هوم تخته نرد

تخته نرد یک بازی دو ن�ره است که در این بازی دو ن�ره طر�ین دو عدد تاس را همزمان می ریزند و بر اساس عددهایی که بر روی هر یک از تاس ها نمایان می شود مهره های خود را در جهت یا خلا� جهت عقربه های ساعت حرکت می دهند و در آخر از ص�حه بازی خارج می کنند. این بازی که امروزه تخته نرد های آنلاین بیشتر جای آن را گر�ته است در پایان بازی آن کسی برنده است که مهره های خود را هر چه زودتر از بازی خارج کند. مهره های بازی معانی و م�هوم زیر را دارد:

معانی اعداد تاس ها در بازی تخته نرد یا تخته نرد آنلاین

آیا می دانید چرا اعداد در تاس ها از 1 تا 6 است و تاس 6 وجه دارد نه 7 یا 8 وجه؟ زیرا که هر یک از این اعداد معنا و م�هوم خاص خود را دارد که در زیر به معانی هر یک از این اعداد می پردازیم:

چیدمان تخته نرد آنلاین و تخته میزی

در تخته نرد آنلاین عموما مهره ها در ص�حه بازی برای آسان کردن کار شما چیده شده است اما در صورتی که با تخته های �یزیکی بازی کردید دو روش برای چیدمان مهره ها بر روی ص�حه بازی وجود دارد که البته هر دو روش کاملاً یکسان هستند همانطور که در تصویر مشاهده می کنید اگر شما مهره های س�ید را انتخاب کرده باشید حرکت شما بر روی زمین بر خلا� جهت عقربه های ساعت است. در واقع اگر مهرهای شما مهره های س�ید رنگ باشند خانه ی بازی شما خانه های جلویی شما خواهد بود که در تصویر زیر با اعداد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ مشاهده می کنید. شما موظ� هستید که مهره های س�ید را در خلا� جهت عقربه های ساعت حرکت داده و درون خانه خود قرار دهید و سپس وقتی تمام مهره ها را در این خانه جمع کردید آن ها را یکی یکی از بازی خارج کنید این در حالی است که حری�ی که روبروی شما به بازی می پردازد صاحب خانه روبروی شماست و موظ� است تا مهره های قرمز را در جهت عقربه های ساعت در خانه خود جمع کند و از بازی خارج کند. در واقع شما و حری� تان باید در دو جهت مخال� از یکدیگر به بازی بپردازید تا بتوانید مهره های خود را در خانه های خود جمع کنید و آن ها را به موقع و زودتر از حری� مقابل از بازی خارج کنید.

نحوه شروع و قوانین بازی تخته نرد

در اصول اولیه این بازی آمده است که بازیکنان باید همزمان تاس بریزند و بر اساس توا�قی که با یکدیگر کرده‌اند هر که تاس بیشتر و یا کمتری آورده باشد می تواند رنگ مهره ها چیدمان و شروع کننده بازی باشد. در ادامه تعدادی از قانون های بازی تخته نرد را برای شما بازگو می‌کنیم تا بیشتر و بهتر با این بازی آشنا شوید با ما همراه باشید:

 1. خب در ابتدا باید بدانیم که هیچ گاه مهره ها چه در تخته نرد آنلاین که غیر آنلاین نمی توانند در یک خانه بسته بنشیند خانه بسته به چه خانه گ�ته می‌شود؟ در واقع خانه بسته به خانه ای گ�ته می شود که بیش از یک مهره حری� در آن وجود داشته باشد در صورتی که یک مهره حری� به صورت تکی در خانه ای وجود داشته باشد شما می توانید با زدن مهره حری� و خارج کردن آن مهره از بازی به جای حری� بنشینید و یا در خانه‌های خالی مهره خود را قرار دهید یا مهره در حال حرکت خود را در خانه ای قرار دهید که دیگر مهره های همرنگ شما در آن خانه ها قرار دارند در غیر این صورت شما نمی توانید مهره در حال حرکت خود را بر روی خانه‌ای بنشانید که بیش از یک مهره از حری� در آن خانه وجود دارد. برای اینکه بهتر متوجه شوید که نحوه حرکت دادن مهره ها به چه شکل است این گونه برای شما بازگو می کنیم: به عنوان مثال اگر شما ۳ و ۵ آوردید می‌توانید یک مهره را هشت حرکت به جلو ببرید یا می توانید یک مهره را ۵ حرکت و مهره دیگر را 3 حرکت به جلو ببرید.
 2. باید بدانید که در این بازی مهره های هم رنگ بر روی یکدیگر قرار می گیرند، س�ید بر روی س�ید و سیاه بر روی سیاه در این بازی امکان این وجود ندارد که مهره های دو رنگ مت�اوت بر روی یکدیگر قرار بگیرند البته در بالاتر هم اشاره کردیم که شما می توانید با زدن تک مهره حری� که در یک خانه قرار دارد بر جای آن مهره بنشینید اما در صورتی که آن خانه بیش از یک مهره از حری� در آن خانه قرار داشت شما نمی توانید با حرکت کردن بر روی آن خانه بشینید.
 3. یکی دیگر از قوانین در این بازی به این شکل است که در صورتی که شما یا حری� مقابل تاس ج�ت بیاورید مانند 2 و 2، 3 و 3 یا 6 و 6 می توانید ۴ بار آن عدد را بازی کنید. به عنوان مثال کسی که ج�ت ۵ می آورد باید چهار بار عدد ۵ را بازی کند در واقع به جرأت می توان گ�ت تاس ج�ت بهترین و تاثیرگزارترین تاس در بازی تخته نرد است و شما را به سادگی از بازی حری� جلو می اندازد.
 4. در بازی هر یک از طر�ین باید تاس های ریخته شده و مهره هایش را حرکت بدهد مگر اینکه حری� خانه هایش را بسته باشد و بازیکن قادر به حرکت دادن هیچ یک از مهره هایش در بازی نباشد تنها در این صورت است که شما می توانید با آوردن عدد یک تاس مهره های خود را حرکت ندهید زیرا که حرکتی ندارید در غیر این صورت باید در تمام طول بازی مهره های خود را جابجا کنید
 5. در این بازی ممکن است زمانی پیش آید که شما تاس بریزید ولی نتوانید هر دو عدد تاس خود را بازی کنید در این صورت با یکی از مهره های خود بتوانید یکی از تاس های خود را بازی کنید و عدد آن دیگر تاس شما از بین برود بنابراین در این صورت که شما حرکتی نداشته باشید و تنها مجبور باشید یکی از مهره های خود را تکان دهید می توانید انتخاب کنید که کدام یک از تاس های خود را بازی کنید و چون هر دو تاس از آن شماست، شما حق انتخاب دارید که برای حرکت تک مهره خود کدام تاس را برای حرکت انتخاب کنید و کدام تاس را بسوزانید. برای درک بهتر این مورد و ر�ع به ابهام به مثال های زیر توجه کنید:
  �رض کنید که در بازی تخته نرد شما مهره س�ید باشید با توجه به تصویری که در زیر مشاهده می کنید اگر در شرایط تصویر زیر بازی در جریان باشد و شما تاس 4 و 6 آورده باشید نمی توانید تاس 6 را توسط مهره های خانه ۱۳ یا ۷ بازی کنید و بگویید ۴ ندارم نحوه درست حرکت مهره ها در این موقعیت چنین است که شما باید ابتدا مهره شماره خانه ۲۴ خود را ۶ خانه به جلو بیاورید و سپس همان مهره را چهارخانه دیگر بازی کنید و در خانه ۱۴ قرار دهید. این گونه حرکت صحیح را انجام داده اید پس در نظر داشته باشید به اشتباه تاس های خود را در حین بازی نسوزانید و روند بازی را دچار اختلال نکنید.

و یا در مثالی دیگر اگر در نظر بگیریم که شما مهره‌های س�ید را بازی می کنید و در انتهای بازی در حال خالی کردن مهره های خود از زمین بازی هستید در صورتی که 4 و 6 بیاورید نمی توانید از خانه شماره ۶ یک مهره خالی کنید و بگویید ۴ ندارم که بازی کنم در حالی که راه درست شدن این است که تاس ۴ خود را توسط مهره خانه ی ۶ بازی کنید و تاس ۶ خود را از خانه ۵ خالی کنید. درست است که با این حرکت شما ۳ تا از مهره های خود را به اصطلاح گشاده کرده‌اید و در این صورت حری� به سادگی می تواند مهره های شما را بزند و از بازی خارج کند اما چاره ای نیست و این مورد یکی از قوانین تخته نرد است و شما باید از قوانین بازی پیروی کنید.


در مثالی دیگر اگر شما س�ید باشید و تاس ۴ و ۶ را آورده باشید شما می توانید یکی از دو تاس را توسط مهره که در خانه ۲۴ قرار دارد حرکت دهید که در این صورت �قط شما باید تاس بزرگتر را بازی کنید و مهره را در خانه ۱۸ قرار دهید.

 1. یکی دیگر از قوانین تخته نرد اینگونه است که شما همیشه باید تاس بزرگتر را در ابتدا حرکت دهید سپس تاس کوچکتر را حرکت دهید در بازی مواقعی هم هستند که می‌توانید اول تاس کوچکتر را حرکت دهید اما این در حالتی است که برای شما من�عت داشته باشد و به حری� نیز ضرری نرسانید در غیر این صورت آن حرکت را نمی توانید انجام دهید برای درک بهتر این موضوع به مثال های زیر توجه کنید:
  مثلاً در تصویر زیر اگر شما مهره‌های س�ید باشید و تاس 1 و 4 آورده باشید باید در ابتدا مهره بزرگتر را بازی کنید بنابراین شما در ابتدا باید مهره خانه شماره ۴ را برداشته و از بازی خارج کنید و سپس با تاس یک حری� را بزنیم درست است که در این صورت شما دو مهره گشاده دارید اما نمی توانید اول عدد ۱ را بازی کنیم و مهره شماره چهار خود را به خانه ۳ منتقل کنید و سپس ۴ را بازی کرده و مهره شماره خانه سه را از بازی خارج کنید بنابراین بدانید همیشه باید اول مهره بزرگتر را بازی کنید.

  یا در موقعیتی دیگر اگر شما همچنان مهره های س�ید باشید و تاس ۴ و ۵ بیاورید برای اینکه خانه شماره ۲ شما خالی نماند در تاس های بعدی هم به ضرر شما نباشد می توانید در ابتدا تاس کوچکتر را بازی کنید به این ترتیب که اول مهره شماره ۶ را چهارخانه به جلو می برید و در خانه شماره ۲ قرار می دهید و سپس تاس شماره  ۵ خود را در خانه ۳ برمی‌دارید و از بازی خارج می کنید.

  طبق قوانین بین المللی که در بازی تخته نرد در سراسر دنیا قرار دارد و شما اجازه دارید تا در هر خانه‌ای هر تعداد مهره از مهره های خود که دوست دارید قرار دهید اما این قانون در انگلستان مت�اوت است تنها در انگلستان است که شما در بازی تخته نرد اجازه ندارید بیش از ۵ مهره بر روی یکدیگر در یک خانه قرار دهیم این در حالی است که در بقیه کشورها و سراسر دنیا شما هر تعداد مهره که دوست داشتید می توانید در یک خانه قرار دهید و محدودیتی در این زمینه برای شما وجود ندارد.

  قوانین زدن مهره حری�

خانه ای که یک مهره داشته باشد خانه تک یا گشاده گ�ته می شود. اگر بازیکن مقابل شما روی مهره تک بیاید، می تواند آن مهره را بزند و جای آن قرار گیرد و مهره خورده شده از بازی خارج می شود. تا زمانی که یک بازیکن یک یا چند مهره بیرون از بازی دارد، باید نخست آن‌ها را وارد بازی کند. هنگامی که نوبت اوست، با توجه به عدد روی تاسش، مهره بیرون را در یکی از خانه های خالی منطقه حری� قرار می‌دهد. به عنوان مثال، اگر یک بازیکن یک مهره بیرون از بازی داشته باشد، و تاس ۴ و ۶ آورده باشد، می‌تواند مهره اش را بر روی هر دو خانه چهار یا شش ناحیه خودی حری� قرار دهد به شرطی که آن خانه‌ها باز باشند. اگر هیچ خانه‌ای باز نباشد، بازیکن نوبت خود را از دست می‌دهد؛ ولی باید تا آنجا که می‌تواند مهره‌هایش را وارد کند و بقیه را برای نوبت بعدیش بگذارد. پس از آنکه آخرین مهره خورده شده وارد بازی شد، بازیکن به بازی عادی خود ادامه می‌دهد و اگر از تاسش چیزی باقی‌مانده باشد، آن را بازی می‌کند. در بعضی موارد ممکن است حری� یک مهره گشوده در خانه 5 خود داشته باشد در این صورت اگه شما تاس 5 بیاورید می توانید مهره حری� را بزنید و بر جای او بنشینید.

قوانین کلی بازی تخته نرد آنلاین

خالی کردن مهره ها از بازی: زمانی که تمام مهره‌ها را در ناحیه خودی یعنی 6 خانه سمت راست تخته جمع کردید، حالا نوبت به آن رسیده‌ است که مهره‌های خود را از بازی خارج کنید و برای خارج کردن مهره از بازی، شما باید تاس‌ها را بیندازید و به ازای هر شماره تاس، یک مهره از بازی خارج کنید. بازیکن با توجه به اعداد� تاس باید شروع به بیرون انداختن� مهره‌ها از بازی کند. مثلاً اگر شما3 و 4 بیاورید، باید یک مهره از خانه شماره 3 و یک مهره از خانه شماره 4 را از بازی خارج کنید و اگر در خانه‌های 3 و 4 هیچ مهره‌ای نبود باید با دیگر مهره‌ها این تاس های 3 و 4 را بازی کنید مثلاً برای تاس 3 یک مهره از خانه ۶ به خانه 3 ببرید و برای تاس 4 هم به همین منوال یک مهره از خانه‌های دیگر حرکت دهید.

تبصره: اگر تاس انداختید و در خانه مورد نظر هیج مهره‌ای نبود با شرط اینکه در خانه‌های قبلی هم هیچ مهره‌ای نباشد، شما می‌توانید این مهره را از نزدیکترین خانه قبل از عدد تاس بردارید و از بازی خارج کنید. مثلاً تمام مهره‌های شما در خانه‌های ۱٬۲٬۳ جمع است و شما تاس می‌اندازید. اگر تاس شما مثلاً ۴ و ۶ باشد شما می‌توانید دو مهره از خانه ۳ را از بازی خارج کنید اما اگر در خانه پنج شما مهره باشد و در خانهٔ چهار مهره ندارید، شما نمی‌توانید با تاس ۴ مهره از بازی خارج کنید و باید این تاس را بازی کنید.

حال اگر تاس ج�ت بیاورید شما این اختیار را دارید که چهار مهره از خانه عدد تاس خارج کنید. مثلاً اگر ج�ت ۳ بیارید در صورتی که چهار مهره در خانه ۳ باشد می‌توانید هر چهار مهره را خارج کنید. اما اگر کمتر از چهار مهره در خانه ۳ باشد به عنوان مثال در خانه شماره 3 شما تنها 2 مهره باشد شما می توانید 2 مهره از خانه شماره 3 و 2 مهره دیگر را از خانه شماره 2 بردارید و از بازی خارج کنید.

مارس شدن در بازی: درصورتی‌که قبل از اینکه حری�‌ شما بتواند حداقل یک مهره را از بازی خارج کند، تمام مهره‌هایتان را از بازی خارج کنید، حری� شما به اصطلاح مارس شده و امتیازی که بدست می آورید ۲ است. یعنی انگار شما به جای یک دست دو دست در بازی برنده شده اید. در حالیکه اگر مارس نشود، امتیازی که می‌گیرید ۱ است. اگر بازیکنی که ۴ دست برده دست آخر مارس کند به امتیاز یک برنمیگردد و برنده بازی میگردد. و در صورتی که یکی از بازیکنان تمام مهره های خود را از بازی خارج کند در حالی که حری� در خانه خودی شما همچنان یک مهره دارد و نتوانسته آن مهره را به زمین خود برساند در این صورت به این حالت مارس سیاه یا مارس اکبر گویند. که در جمع های دوستانه به نام سگ مارس نیز شناخته می شود که خوب البته محترمانه نیست و همه جا نمی توان از آن است�اده کرد. در حالت مارس سیاه �رد برنده 3 امتیاز می گیرد.

نحوه چیدن مهره ها در بازی تخته نرد

ابتدا، هر بازیکن یک تاس پرتاب می‌کند. با توجه به قراری که با هم گذاشته اند (در ابتدای شروع بازی بازیکن ها به اصطلاح از یکدیگر میپرسند کم و بازی یا کم و اختیار که این به این معناست که اگر کم و بازی را انتخاب کردند هر یک از طر�ین که تاس کمتری بیاورد بازی را اغاز می کند ولی با عدد تاسی که خود و حری� آورده. ولی در صورتی که بر روی کم و اختیار توا�ق کرده باشند تاس ها را می ریزند و بازیکنی که تاس کمتری آورد بازی را آغاز می کند و در صورت دلخواه می تواند تاس های ریخته شده را بازی کند یا می تواند مجدد تاس بریزد یعنی اختیار تاس های خود را دارد.) در بعضی بازی ها هم بازیکن ها چنین توا�ق می کنند که تاس بریزند و هر بازیکنی که تاس بیشتری آورد بازی را آغاز کند. در صورت مساوی شدن، دوباره تاس را پرت می‌کنند.(شخص آغاز کننده با همان تاس ریخته شده بازی می‌کند و دوباره تاس نمی‌ریزد مثلاً اگر حری� ۲ آورده باشد و شما ۵ شما باید ۲ و ۵ را حرکت کنید به این حالت بازی گویند یعنی تاس ها هرچه باشد شما حق مجدد تاس ریختن ندارید و باید با همان تاس ها بازی را آغاز کنید.) سپس نوبت بازیکن دیگر می‌شود. عدد روی تاس‌ها نشان می‌دهد که مهره‌ها چه تعداد خانه باید حرکت داده شوند. مهره‌ها روبه جلو و با قانون‌های زیر حرکت داده می‌شوند:

تخته نرد یکی از بهترین بازی های کازینویی

گ�تنی هم باشد سخن کازینو خوش تر است. بخش کازینو سایت های شرط بندی از بازی های زیادی تشکیل شده است  که خب در مهم ترین آن ها می توان به بازی ان�جار اشاره کرد. ولی این نباید باعث شود که شما تصورتان نسبت به دیگر بازی های این بخش من�ی شود و آن ها را نادیده بگیرید و تصور کنید که �عالیت در سایت ههای کازینویی به بازی ان�جار خلاصه می شود. خیر این تصور اشتباهی است. باید بدانید که از تمام بازی های کازینویی می توان به یک اندازه لذت برد و به یک اندازه از تمام آن ها لذت برد و هیجان را تجربه کرد و کسب درآمد کرد. سایت شرط بندی بازی تخته نرد یک نمونه واقعی برای اثبات این موضوع می باشد. البته یکی از نقاط قوت این بازی این است که شما آن را از قبل بلد هستید و در دنیای واقعی هم این بازی را در اختیار داشته اید و می توانید تجربیات خود را این بار می توانید در قالب شرط بندی و به صورت آنلاین به کار بگیرید. این گونه به سود خوبی هم می رسید!

سایت معتبر برای تخته نرد آنلاین

این موضوع باعث شده تا علاقه مندان به این بازی تصمیم بگیرند تا سایت های معتبری که می توانند برای بازی و شرط بندی تخته نرد آنلاین در نظر بگیرند را پیدا کنند تا بتواند با اطمینان خاطر به آن سایت اعتماد کنند و بدون دغدغه پول های خود را در بازی شرط بندی کنند. برای این کار و انتخاب یک سایت معتبر شما شرایط سختی را در پیش دارید چرا که سایت های زیادی نسبت به ارائه آن اقدام نکرده اند و همچنین موارد کم اعتبار هم به شدت وجود دارد که باید دقت خود را برای انتخاب بالا ببرید. کم اعتبار از این نظر که شرایط بازی با واقعا ت�اوت های عظیمی دارد! خب برای همین ما لازم دانستیم که این بار کمی جدی تر به شما سایت های معتبر شرط بندی تخته نرد معر�ی کنیم. با ما همراه باشید….

سایت های معتبر برای تخته نرد انلاین

از آن جایی که تخته نرد یک بازی تمام و کمال ایرانی است بنابراین بسیار بدیهی است که شما بهترین و بزرگ ترین سایت های شرط بندی تخته نرد آنلاین را در بین سایت های ایرانی پیدا کنید. چرا که این بازی هم درست مثل بازی ان�جار بازی ای تماما ایرانی می باشد و شما باید بتوانید به بهترین نحو ممکن از بین سایت های داخلی اقدام به انتخاب بکنید. البته ناگ�ته نماند که سایت های خارجی هم توانسته اند در این مورد پیشر�ت های قابل توجهی به دست بیاورند ولی خب با توجه به شرایط ممکن و امکانات در دسترس توصیه میکنیم که حتما برای پیشر�ت خود تلاشی برای انتخاب سایت ها خارجی نکنید.

در سایت های معتبر شرط بندی تخته نرد دقیقا ص�حه ای مشابه با ص�حه بازی واقعی را پیش روی شما می گذارند و 30 مهره در دورنگ که بنا به سلیقه خود می توانید یک رنگ از آن ها را برای خود انتخاب کنید. نکته ی مهمی که بسیار حائز اهمیت است رقیب رو به رویی شماست. در سایت هایی که صر�ا برای سود آوری خود این بازی را برقرار کرده اند شما با یک ربات بی نقص رو به رو هستید که خب مقابله با آن سخت است و شما به احتمال زیاد بازی را واگذار می کنید! اما در بهترین سایت شرط بندی تخته نرد که کمی جلوتر بیشتر در مورد آن توضیح می دهیم شما نه با یک سیستم بلکه با یک شخص دیگری که او هم همانند شما علاقه مند به این بازی است رو به رو هستید. در این بازی ها حری� به صورت کاملا رندوم در برابر شما قرار می گیرد و بر اساس مبلغی که شرط بندی کرده اید و با آن وارد بازی شده اید رو به روی حری�ی قرار می گیرید که با همین هزینه بازی را برای خود به جریان انداخته است. حتی سایت های معتبر تر برای انتخاب رقیب شما کسانی را در لیست بازی با شما قرار می دهند تا به صورت رندوم انتخاب شوند که با شما در یک سطح و لول باشند. در این صورت می توانید با یک رقیبی بازی کنید که در سطح شماست و بازی کاملا برابر و عادلانه پیش خواهد ر�ت.

در تخته نرد آنلاین چگونه حری� رو به رو انتخاب می شود؟

اما سایت های امروزی شرایطی را مهیا کرده اند که شما به سادگی می توانید حری� های خود را انتخاب کنید و با شخص مشخصی بازی کنید. به عنوان مثال ممکن است بخواهید با یکی از دوستان خود تخته نرد آنلاین شرطی بازی کنید در این صورت باید شما و دوستتان مبلغ ورودی یکسانی داشته باشید و نام کاربری یکدیگر را داشته باشید و هر دو همزمان آنلاین باشید تا به سادگی بتوانید با هم به بازی بپردازید و لذت دو چندانی را از بازی با یک آشنا تجربه کنید. البته تنها بعضی از سایت های شرط بندی این شرایط را محیا کرده اند چرا که بسیاری از سایت های پیش بینی و شرط بندی این امکان را برقرار نکرده اند و بازی تخته نرد را با محدود ترین امکانات ارائه می کنند. پس باید توجه داشته باشید که هر سایتی که تنها این بازی را در کازینوی آنلاین خود داراست مناسب انتخاب نیست؛ بلکه باید دقت کنید که چه ویژگی ها و امکاناتی برای این بازی در آن سایت �راهم شده است.

الگوریتم است�اده شده در 5 سایت برتر و معتبر بازی تخته نرد آنلاین در آپدیت های جدید خود بتو.انسته است که شرایط خیلی بهتری را برای کاربران خود �راهم کند و در اختیار کاربران قرار دهد. این بازی بر خلا� نسخه واقعی خود هنوز جا برای پیشر�ت و بهتر شدن دارد! بنابرایناگر هنوز این بازی را بلد نیستید و یا حر�ه ای نیستید ابتدا می توانید آموزش های مربوطه که در سایت های برتر قرار دارد را بخوانبد و مرحله به مرحله روند بازی را طی کنید تا با تکرار و تمرین خود را در این بازی تقویت کنید و بتوانید در مراحل پیشر�ته از شرط بندی و است�اده از اینبازی کسب درآمد کنید. این زیاد کار سختی نیست چرا که در لینک سایت های مختل� شرط بندی تخته نرد آنلاین اغلب بتدا با بخش آموزش اختصاصی رو به رو هستید و می توانید با تمام جزئیات قبل از شروع بازی آشنا شوید.

همچنین می توانید برای دیگر بازی های آنلاین جذاب و مهیج مانند پیش بینی �وتبال و بازی ان�جار و کازینو آنلاین و پوکر آنلاین می توانید به ص�حات آنها مراجعه کنید.

5 / 5 ( 6 امتیاز )
خروج از نسخه موبایل